Bản đồ địa phương

MẶT TRẬN LIÊN VIỆT

Tháng 3 năm 1946, đồng chí Tôn Đức Thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ vận động, xây dựng một tổ chức đoàn kết, rộng rãi hơn nữa các tầng lớp nhân dân Việt Nam: Hội liên hiệp quốc dân Việt nam (gọi tắt là Hội Liên Việt). Sau gần nửa tháng chuẩn bị, ngày 29/5/1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội trưởng danh dự, đồng chí Tôn Đức Thắng làm Phó Hội trưởng.

Mặt trận dân tộc là khối liên minh giai cấp, đồng thời là khối đoàn kết dân tộc và tôn giáo để đánh đổ kẻ thù chung là đế quốc xâm lược và bọn Việt gian bù nhìn. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II, Đại hội thống nhất Việt Minh liên Việt được triệu tập từ ngày 3-7/3/1951, Đại hội đã thông qua nhiều quyết định quan trọng: Thống nhất hai mặt trận Việt Minh - Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là mặt trận Liên Việt). Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch danh dự, Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch Mặt trận.

Cuối năm 1952, Mặt trận Liên Việt chuyển đến ở, làm việc tại thôn Chi Liền, xã Trung Yên. Thời kỳ này, đồng chí Tôn Đức Thắng giữ chức Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. Cơ quan có các cán bộ: Việt Thanh, Nguyễn Cảnh, Ngọc Cảnh, Khâm, Xuân Oanh..... bộ phận giúp việc và bảo vệ có các ông: Ma Văn Ái, Ma Đình Tinh, Nguyễn Đình Học, Phan, Việt, Khoa...

Tại Chi Liền trong điều kiện kháng chiến gian khổ, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tôn Đức Thắng, Mặt trận Liên việt đã hoạt động sôi nổi, tích cực góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.

Tại đây, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đón tiếp và làm việc với hai đoàn đại biểu Đại sứ quán Trung Quốc. Nội dung làm việc chủ yếu là trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, công tác phát thanh và tính chất, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

Tháng 2/1953, Hội nghị liên tịch giữa Ủy ban Liên Việt toàn quốc với Ủy ban Thường trực Quốc hội.

Tháng 11/1953, Hội nghị Uỷ ban Liên Việt toàn quốc mở rộng bao gồm đông đảo các chính Đảng, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo trong toàn quốc tham gia để thấm nhuần cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề cải cách ruộng đất. Hội nghị đi đến quyết định quan trọng: kêu gọi các chính đảng, đoàn thể và toàn thể nhân dân ta ủng hộ cương lĩnh ruộng đất của Đảng, hoàn thành sự nghiệp kháng chiến kiến quốc.

Đầu tháng 7/1954, một cuộc họp trong khối Mặt trận Liên việt được tổ chức để chuẩn bị cho việc tiếp quản thủ đô Hà Nội. Nội dung chủ yếu của cuộc họp là bàn về các phong trào đẩy mạnh tăng gia sản xuất và sự nghiệp giáo dục cho nhân dân sau ngày hòa bình lập lại ở miền bắc.

 Tháng 8/1954, Mặt trận Liên việt dời Chi Liền sang Vai Cày, Đại Từ sau đó về tiếp quản thủ đô Hà Nội.

 

Các thông tin khác

Thông tin liên hệ
Ban Quản lý khu du lịch lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào - xã Tân Trào - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang
Thống kê truy cập

Hôm nay: 417 lượt

Tổng cộng: 531,025 lượt